UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
11.01.2006

VTT:n teknologiaratkaisut helpottavat rakentamisen monimutkaista päätöksentekoa
Uudet tietotekniset menetelmät vähentävät rakennusten elinkaarikustannuksia

VTT kokosi tutkimuskumppaninsa englantilaisen Readingin yliopiston kanssa yhteen parhaat rakentamisen suunnittelua ja tuotannon optimointia tukevat menetelmät. Aineistosta kehitetyillä ratkaisuilla voidaan helpottaa päätöksentekoa ja varmistaa ennalta, että rakennus on tilaajan ja käyttäjien tarpeiden mukainen ja tarvittaessa muutettavissa joustavasti eri käyttäjäryhmille. Hyvät alkuvaiheen päätökset näkyvät rakennuksen elinkaaren aikana merkittävinä kustannussäästöinä.

VTT:n kehittämät tietotekniset ratkaisut helpottavat rakennusalan monimutkaista päätöksentekoa rakennushankkeen eri vaiheissa. Niitä testattiin käytännössä hyvin tuloksin teräselementtirunkoisen omakotitalon ja lasijulkisivuisen kaksikerroksisen toimistorakennuksen suunnittelemisessa. Menetelmät lisäsivät merkittävästi rakennushankkeen osapuolten yhteistyötä, minkä ansiosta vähenivät rakennuksen valmistuttua yleensä esiintyvät erimielisyydet rakennuksen tilaajan ja rakentajan välillä.

Suurin vaikutus menetelmillä on rakennushankkeen alkuvaiheessa, jolloin tehtävät päätökset määrittelevät reunaehdot jatkopäätöksille ja luovat perustan pitkäaikaisille taloudellisille valinnoille. Rakennushankkeen tavoitteiden järjestelmällinen käsittely hankkeen alkuvaiheesta lähtien kumuloituu kustannussäästöiksi rakennuksen elinkaaren aikana. Säästön määrä riippuu käytetyistä menetelmistä ja niiden käyttöönoton laajuudesta.

Menetelmillä voidaan kerätä entistä paremmin käytännön kokemuksia aikaisemmista hankkeista, minkä ansiosta rakennusalan toimijat tunnistavat helpommin tulevaisuuden rakennuksille asetettavat vaatimukset. Rakennustuotteita valmistavat yritykset voivat kehittää kilpailukykyisiä massatuotantona valmistettavia tuotteita, joita käytetään turvallisuutta, muunneltavuutta ja kestävää kehitystä tukevassa rakentamisessa. Ratkaisut parantavat myös rakennetun ympäristön laatua, koska ne ottavat tilaajan tarpeet huomioon jo varhaisessa vaiheessa.

Euroopan komissio rahoitti tutkimus- ja kehittämishankkeen, johon osallistui kaikkiaan peräti 60 eurooppalaista rakennusalan yhteisöä. Tutkimushanke osoitti, että hyvien rakennushankkeiden ytimeksi tarvitaan yhtenäinen, kansainvälinen alan käsitteistö ja yhdessä hyväksyttävä, avoin tietotekninen alusta rakennusalan suunnittelukäytännöille ja -menetelmille.

Rakentamisen päätöksenteon tuen uudet menetelmät sopivat myös kaupunginosa- ja aluerakentamiseen. Niitä käytettiin esimerkiksi, kun vastikään arvioitiin Tampereen ja Lempäälän uuden yhteisen Vuoreksen alueen suunnittelukilpailun ehdotuksia.

Lisätietoja: www.pebbu.nl

VTT
Janne Porkka, tutkija
puh. 020 722 6203
janne.porkka@vtt.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]