UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
19.01.2005

VTT selvittää keinoja parantaa pääomavaltaisen teollisuuden kannattavuutta ja tuottoa

VTT selvittää, miten pääomaintensiivisten teollisuuden alojen kannattavuutta ja tuottoa voidaan parantaa tehokkaamman käyttöomaisuuden hallinnan avulla. Selvitystyön tuloksena on tähän mennessä syntynyt road map eli tiekartta, jonka perusteella teollisuus voi parantaa kannattavuutta ja suunnata tulevaisuuden tutkimus- ja kehitystoimintaansa. Käyttöomaisuuden hallintaa koskevassa tiekartassa määritetään kohteet, joissa tarvitaan menetelmien kehittämistä tuottavuuden parantamiseksi.

Kemira Oyj:n strategiajohtaja Tomas Forsgård sanoo, että prosessiteollisuuden työntekijöille tarvitaan ideointityökaluja tuotannon pullonkaulojen vähentämiseksi.
Korkearesoluutiokuva (618 Kt)
Kuva: Peter Forsgård

VTT:n tutkijat ovat selvittäneet käyttöomaisuuden hallinnan haasteita prosessiteollisuutta, sähkönjakelualaa ja yhteiskunnallista infrastruktuuria edustavien yritysten strategia-, investointi-, tuotanto- ja tehdaspalvelujohdon kanssa. Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan haasteiden lisäksi kehitystarpeet kohdistuvat myös aineettoman omaisuuden kuten osaamisen ja tiedon hallintaan. Tärkeiksi tutkimuskohteiksi koettiin mm. liiketoiminnan tavoitteiden vaikutus käyttöomaisuuden hallintaan, tuotantokapasiteetin hallinta, käyttöomaisuuteen liittyvä riskienhallinta, tuotantolaitteiston teknologian ja eliniän hallinta, ihmisen ja organisaation toimintatavat, asiantuntemuksen ja tiedon hallinta sekä toimintaympäristön muutoksiin liittyvän epävarmuuden huomioiminen päätöksenteossa.

Suomen teollisuusrakenne on edelleen pääomavaltainen, ja pääomavaltaisen teollisuuden merkitys Suomelle on tulevaisuudessakin suuri. 1990-luvulla tuotantoon sidotun pääoman tuotto oli kuitenkin melko alhainen verrattuna kilpaileviin kansantalouksiin.

Viime vuosina pääoman tuotto on oleellisesti kasvanut, mutta tuottoa voidaan vielä kasvattaa parantamalla teknisiä ratkaisuja, tuotannon järjestelyjä sekä laitteiston käytettävyyttä. Teollisuus ja infrastruktuuripalvelujen tarjoajat haluavat myös uusia keinoja ennakoidakseen ja parantaakseen tuotantojärjestelmien uudistamiseen sitoutuvan pääoman tuottavuutta, sillä monella teollisuusalalla on jatkuvasti tehtävä päätöksiä uusista korvaus- ja uusintainvestoinneista. Erityisesti infrastruktuuritoimialalla investointien tuottovaatimukset ulottuvat vuosikymmenten ajalle.

Pääomavaltaisen teollisuuden käyttöomaisuuden hallinta ja pääoman tuoton kasvu perustuvat tulevaisuudessa teollisuusalakohtaisten liiketoimintaympäristöön liittyvien tekijöiden ja verkostojen riippuvuuksien hallintaan sekä jatkuvaan kehittämiseen – ei niinkään mahdolliseen teknologiahyppäykseen. Viranomaissäätelyn vaikutus pääoman käyttöpäätöksiin vaihtelee eri toimialoilla. Pääoman hallintaa tukevat menetelmät onkin räätälöitävä teollisuusaloittain helpottamaan vastausten hakemista kullekin alalle tyypillisiin haasteisiin.

VTT:n käyttöomaisuuden hallinta -projektin päällikön Kari Komosen mukaan vastaavaa työtä on tehty mm. Australiassa, ja aihepiiriin kohdistuu runsaasti kansainvälistä kiinnostusta. Tiekartan pohjalta VTT on käynnistänyt vuoden 2005 alusta hankkeen, jossa keskitytään käyttöomaisuuden hallinnan menetelmien kehittämiseen tuotantojärjestelmiin sijoitetun pääoman käytön tehostamiseksi. .

Aihe on ajankohtainen myös teollisuudessa. Kemira Oyj:n strategiajohtajan Tomas Forsgårdin mukaan esimerkiksi Kemira haluaa VTT:n edelleen selvittävän, miten alan suuria pääomia sitovan teollisuustuotannon prosessien tehokkuutta voidaan kasvattaa. Alan teollisuudessa tarvitaan syvällisiä analyysejä prosesseista ja ongelmat on otsikoitava tosiasioiden pohjalta. Ongelmien ratkaisujen ideointiin on saatava helposti käytettäviä työkaluja erityisesti prosessityöntekijöille. Heidän avullaan uskotaan tulevan laajalti esille tuotannon pullonkauloja ja ratkaisuehdotuksia niihin. Kullekin ratkaisuehdotukselle on arvioitava myös rahallinen arvo. Nykyisin nimenomaan prosessityöntekijöille on vain vähän ideointityökaluja, jotka tukisivat heidän mukaantuloaan tuotannon ongelmanratkaisu -ajatteluun.

Lisätietoja:


Kuva: Auvo Ahvenjärvi

VTT Tuotteet ja tuotanto
Kari Komonen, erikoistutkija
puh. (09) 456 5389, 050 360 1628
kari.komonen@vtt.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]