UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
24.10.2005

VTT selvitti metallialan pk-yritysten toimintakulttuuria: Yritysjohto uskoo asiakaspalvelun olevan keskeinen kilpailuvaltti konepajoissa

VTT on selvittänyt metallialan pk-yritysten toimintakulttuuria. Yllättävän usein yrityksen perustehtäväksi määriteltiin asiakkaan palveleminen. Laaja-alaisen asiakaspalvelun uskottiin olevan korkean teknisen laadun lisäksi keskeinen kilpailuvaltti Kiina-ilmiön koettelemalla teollisuudenalalla. Molempien menestystekijöiden samanaikainen tavoittelu on haastavaa. Tulosten mukaan metalliyritysten työntekijät kokevat yritysjohdon korostaman asiakaspalvelun heikentävän keskittymistä korkealaatuiseen konepajatyöhön.

Sisu Akselit -yrityksen kehittämispäällikkö Antti Anttila on perehtynyt VTT:n tutkijoiden kanssa yrityksen toimintakulttuuriin.
Kuva: Lauri Vesterinen

Tutkittujen yritysten nykyiset toimintatavat ja haasteet poikkesivat paljon toisistaan. Haasteet pohjautuvat kunkin yrityksen oman historian aikana muotoutuneeseen toimintakulttuuriin. Yksikin vahva kielteinen piirre yrityksen käytännöissä kertautuu helposti. Esimerkiksi koneiden heikko kunto laskee helposti henkilöstön työmotivaatiota. Myös myönteiset piirteet yrityksessä "ruokkivat" toisiaan: kehittämissuuntautuneisuus, avoin tiedonvälitys ja mm. kriittinen virheiden tarkastelu tukevat korkealaatuisuutta ja vähentävät asiakkaiden reklamaatioita. Asiakaspalvelun yleinen korostaminen johtunee osittain nykyisin suosituista yritysten johtamisopeista. Tutkijat näkivät tässä myös ongelmia. Jos konepajayrityksen johto määrittää perustehtäväksi asiakaspalvelun, konepajan työntekijät kokevat sen viestiksi epämääräisestä muutospaineesta, joka vie pois huomion päivittäisen konepajatyön johtamiselta ja kehittämiseltä.

VTT käytti tutkimuksessa kehittämiään työpsykologisia menetelmiä. Näillä tutkittiin 11 metalliyrityksen toimintakulttuuria. Menetelmillä selvitettiin yritysten päivittäisiä näkyviä käytäntöjä, niissä vallitsevia arvoja sekä työntekijöiden asenteita ja oletuksia konepajateollisuutta, työpaikkaansa ja laatua kohtaan. VTT teki tutkimuksen haastattelemalla yritysten 54:ää työntekijää ja johtajaa sekä käyttämällä henkilöstökyselyä.

VTT:n tutkijoiden ja yritysten edustajien yhteiset, tutkimuksen tuloksia koskeneet palauteseminaarit antoivat hyvän perustan yrityskohtaisille, räätälöidyille kehittämishankkeille. Tulosten perusteella yritys osaa valita ensisijaiseksi kehittämistyönsä kohteeksi heikoimman kokonaistoimintansa menestystekijän.

Tutkitut yritykset ovat toimineet 5–81 vuotta, ja niissä on 12–160 työntekijää. Osa yrityksistä on keskenään päähankkija-alihankkija-suhteessa. Tutkimuksen rahoittivat tähän osallistuneet yritykset, työministeriö, Työsuojelurahasto ja Tekes.

Julkaisu: BTUO64-051347: Oedewald, P., Reiman, T.., Kurtti, R.; Organisaatiokulttuuri 11 suomalaisessa konepajassa – haasteena toiminnan laatu.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Pia Oedewald, tutkija
puh. 020 722 6440
pia.oedewald@vtt.fi
Sisu Akselit
Antti Anttila, kehittämispäällikkö
puh. 020 455 2970
antti.anttila@sisuaxles.com

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]