UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
05.04.2005

Tamperelaiset tekniikan korkeimman opetuksen edelläkävijöiksi
Uudet opetusmenetelmät innostavat opiskeluun ja nopeaan valmistumiseen

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK ja Tampereen teknillinen yliopisto TTY kehittävät yhdessä uusia, oppimista edistäviä opetusmenetelmiä. Näiden avulla tulevien insinöörien ja diplomi-insinöörien opiskelu tulee nykyistä tehokkaammaksi. Uusien opetusmenetelmien ansiosta opintojen keskeytykset vähenevät ja yritykset saavat yhä osaavampaa työvoimaa. Taloudellisesti uusista opetustavoista hyötyvät opiskelija, oppilaitos ja yhteiskunta.

Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja Samuli Kolari (vas.) ja Tampereen teknillisen yliopiston vararehtori Tuomo Tiainen uudistavat tekniikan alan korkeinta opetusta.
Korkearesoluutiokuva (847 Kt)
Kuva: Kalle Heiska

Kolmevuotisessa TAMKin johtamassa tekniikan korkeimman koulutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeessa on tavoitteena opettajan ja opiskelijan syvällinen vuorovaikutteisuus. Tämän odotetaan tuovan oppimisprosessiin oivalluksen ja innovatiivisuuden elementtejä. TAMK ja TTY tutkivat ja soveltavat kasvatustieteen nykytietoa innostavien ja tehokkaiden oppimistilanteiden luomiseksi. Korkeakouluista valitaan kone-, metalli-, sähkö- ja tietotekniikan luennoitsijoita kehittämään ja kokeilemaan opetusryhmissään uusia opetusmenetelmiä. Hankkeen tutkijat tukevat opettajia uudenlaisten koulutustilanteiden suunnittelussa, käytännön toteutuksessa ja menetelmien vaikuttavuuden arvioinnissa.

Tutkimushankkeessa hyödynnetään kasvatustieteen nykykäsitystä oppimisesta ja ihmisen informaation käsittelystä. Näiden pohjalta opetusmenetelmiä kehitetään tekniikan aineiden opetukseen soveltuviksi. Hankkeen tutkijoiden kokemusten mukaan jo pienillä muutoksilla tekniikan opetuksen perustilanteissa - luento, laboratoriotyö, ekskursio, teollisuusharjoittelu - pystytään vahvistamaan myönteisesti opiskelijoiden erilaisia oppimistyylejä. Uusia menetelmiä käyttäessään opettaja voi muodostaa opiskeluryhmät siten, että opiskeluun pohdiskelevasti suhtautuvat ja toiminnallisesti orientoituneet opiskelijat voivat tukea toisiaan. Hyvin toimivassa ryhmässä opiskelijat oppivat tuntemaan omat vahvuutensa ja etsimään, luomaan, analysoimaan ja soveltamaan uutta tietoa pitkäjänteisesti.

Teknisten alojen opetus on haastavaa, koska tekniikan lukuisia perusilmiöitä on kuvattava käsitteillä. Tekniikan ylin opetus toimii abstraktissa käsitemaailmassa, jolloin ilmiöiden ja niiden riippuvuuksien syvällinen ymmärtäminen vaatii oivaltamiseen pohjautuvaa oppimisprosessia. Keskeistä opetuksessa on ilmiöiden havainnollistaminen. Hyvä ja innostava oppiminen, kuten korkeakoulujen huippututkimustyökin, saadaan aikaan yhdessä tekemällä. Opiskelijan hyvä motivoituminen ja oppimistulos heijastuvat myönteisesti myös opettajan työviihtyvyyteen.

Suomalainen teollisuus pysyy kansainvälisesti kilpailukykyisenä, kun se saa tekniikan perusteet syvällisesti ymmärtävää, innovatiivista ja soveltamiskykyistä korkeakoulu- ja yliopistotasoista työvoimaa. Eräänä haasteena on saada naiset kiinnostumaan tekniikan opiskelusta nykyistä enemmän. Insinööri- ja diplomi-insinööriopiskelijat aloittavat nykyisin tekniikan opiskelun pääsääntöisesti ylioppilaspohjalta, ilman käytännön kokemusta tekniikasta. Uudet opetus- ja oppimismenetelmät - oivaltava oppiminen ja omaksutun tiedon hyvä soveltamiskyky - tuovat teollisuudelle tämän tarvitsemaa innovatiivista osaamista.

TAMKin ja TTY:n tekniikan korkeakoulutuksen kehittämishankkeen rahoittavat Teknologiateollisuus ry:n vasta perustettu 100-vuotissäätiö ja TAMK. Kehittämistyö tehdään TAMKissa ja TTY:ssä, ja UNESCOn kautta hankkeen tutkijoilla on yhteydet tekniikan koulutuksen kansainvälisiin kehittäjiin eri puolilla maailmaa.

Lisätietoja:

TAMK
Samuli Kolari, projektin johtaja
puh. 050 524 6520
samuli.kolari@tamk.fi
TTY
Tuomo Tiainen
, vararehtori
puh. 040 849 0043
tuomo.tiainen@tut.fi
TAMK
Perttu Heino, tutkimusjohtaja
puh. (03) 264 7613, 050 401 2168
perttu.heino@tamk.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]