UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

19.2.2009

Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu:
Tutkiva oppiminen varmentaa asiantuntijuuden kehittymisen

Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu on luonut toimintatavan, jolla asiantuntija voi ryhmätyössä aiempaa tehokkaammin vahvistaa omaa osaamistaan. Tästä tutkiva oppiminen -ajatusmalliin perustuvasta menetelmästä on hyötyä minkä tahansa asiantuntijayhteisön osaamisen kehittämisessä, kunhan koulutuksen johtaja osaa sitä käyttää. Opettajakorkeakoulu on päättänyt ottaa tutkiva oppiminen -menetelmän oman opetustoimintansa perusmenetelmäksi.

Samuli Naaralainen ja Kaarina Rinne
Opettajaoppilas Samuli Naaralainen ja yliopettaja Kaarina Ranne ovat perehtyneet Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun tutkiva oppiminen -ajattelutapaan ja tähän perustuvaan oppimismenetelmään.
Korkearesoluutiokuva (458 Kt)
Kuva: Kalle Heiska

Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu (TAOKK) loi tutkiva oppinen -ajatusmalliin perustuvan menetelmän oheistyönä antamassaan koulutuksessa, johon osallistui opetusalan ammattilaisia ammattiopistoista ammattikorkeakouluihin. Tässä koulutuksessa jokainen oppimisryhmä asetti itse ryhmälleen tutkittavat, opetussuunnitelman pääkohtien mukaiset alakysymykset. Näiden ratkomista ja tulosten arviointia opettajaopiskelijat tekivät oppimisryhmittäin, ja ohjaajan monipuolisen arvioinnin lisäksi oppimisryhmät tekivät myös keskinäistä vertaisarviointia.

Tutkiva oppiminen -menetelmässä ryhmän ohjaajakin on asiantuntijoiden ”keskellä” oppijana. Hänen tehtävänsä on säätää ryhmän itseohjautuvan oppimistyöskentelyn etenemistä ja arviointien oikea-aikaisuutta. Hän osaa luoda ryhmälle ja sen jäsenille tilaa myös tunneilmaisulle – älyllisen ja rationaalisen ilmaisun ja oppimisen rinnalle.

Asiantuntijaopiskelijoista muodostetaan tutkiva oppiminen -menetelmää käytettäessä heterogeenisia oppimisryhmiä. Yksittäinen ryhmä määritellään siten, että ryhmässä on naisia ja miehiä sekä monialaisuutta, erilaisia viitekehyksiä omaavia jäseniä. Siten ryhmässä tulee esiin useita eri näkökulmia tutkittaviin oppimiskysymyksiin – kuten työelämässäkin.

Tutkiva oppiminen -menetelmä sopii erinomaisesti aikuisiän opiskeluun ja myös nuorten aikuisten ammattiin opiskeluun. Hyvin johdettu, onnistunut tutkiva oppiminen -menetelmän käyttö houkuttelee oppimisryhmän jäseniä miettimään omaa toimintaansa asiantuntijana ja sparraamaan omaa ryhmäänsä asiantuntijuuden edelleen kehittymiseen. Tärkeää on saada aikaan heti alussa ryhmän opiskelijoille heidän asiantuntijuuttaan ja persoonallisuuttaan arvostava ilmapiiri – avainasioita ovat luottamus, avoimuus ja kannustava vuorovaikutteisuus.

Tutkiva oppiminen -menetelmän kehittäminen oli myös osa Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) tutkimus- ja kehitystyötä. Kehittämistyön rahoittajat olivat Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö, TAMK ja TAOKK. Menetelmää käytetään syksyllä alkavassa, TAMKin erikoistumisopintoina järjestämässä työnohjaajakoulutuksessa, ja TAOKKin kouluttamana on jo myös useita ulkopuolisia työyhteisöjä perehdytetty tutkiva oppiminen -ajattelutapaan.

Lisätietoja: Julkaisu: Henna Heinilä, Pekka Kalli & Kaarina Ranne (toim.):
Tutkiva oppiminen ja pedagoginen asiantuntijuus, 2009,
ISBN 978-952-5264-81-4 (Tampereen ammattikorkeakoulu) ja
ISBN 978-952-5508-19-2 (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö).

Tampereen ammattikorkeakoulu
Yliopettaja Kaarina Ranne
puh. 040 839 6381
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opettajaoppilas Samuli Naaralainen 
puh. 040 558 8458
etunimi.sukunimi@taokk.tamk.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]