UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
17.04.2003

VTT:n menetelmällä järjestelmällisyyttä kasvihuoneissa tehtävän geeniteknisen tutkimuksen riskinarviointiin

Puiden, maatalouskasvien ja muiden hyötykasvien geenitekninen jalostus- ja kehitystoiminta alkaa aina suljetussa laboratoriossa tai kasvihuoneessa. VTT on kehittänyt menetelmän, jolla geenitekniikan parissa työskentelevät pystyvät järjestelmällisesti tunnistamaan kasvin kehitystyöhön liittyvät vaarat. Menetelmän käyttö helpottaa oleellisesti alalla toimivien tutkijoiden ja yritysten sekä viranomaisten keskinäistä yhteistyötä. Kehitystyötä rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja VTT.

EU:n säädöksissä luetteloidaan geenitekniikalla muunnettujen organismien (GMO:en) riskinarvioinnissa huomioon otettavia näkökohtia. Tämä ei kuitenkaan takaa kaikkien vaarojen tunnistamista, sillä riskit ovat usein hyvin tapauskohtaisia. VTT:n kehittämä riskinarviointimenetelmä auttaa riskien järjestelmällisessä arvioinnissa sekä niiden pienentämisessä ja poistamisessa.

Uudella riskinarviointimenetelmällä jäsennetään suuri määrä riskitietoa, selvitetään mahdolliset vaarat, ja arvioidaan yhteisillä säännöillä koejärjestelyt ja suojatoimenpiteet sekä henkilökunnan kyky reagoida poikkeustilanteisiin. Sen avulla alan toiminnanharjoittaja ja viranomaiset voivat tiedostaa nykyistä paremmin kasviin ja toimintaan liittyvät vaarat. Näin vahinkojen ennaltaehkäisy helpottuu, ja eri laboratorioissa saadut tulokset tulevat vertailukelpoisiksi.

– Tähän asti GMO:en riskinarvioinnissa on ollut vaikeinta järjestelmällisyyden ja läpinäkyvyyden saavuttaminen vaarojen tunnistamisessa ja niistä aiheutuvien riskien arvioinnissa. VTT on nyt kehittänyt konkreettisen arviointimenetelmän ja ohjeen, miten direktiivejä ja säädöksiä tulee soveltaa käytännössä. Tämä uusi menetelmä on järjestelmällinen tapa riskien arviointiin. Menetelmä ohjaa myös käyttämään hyväksi erilaisia asiantuntemusalueita, jotta saavutettaisiin kattava riskinarviointi, sanoo STM:n yhteydessä toimivan geenitekniikan lautakunnan pääsihteeri Irma Salovuori. Lautakunta on toimivaltainen viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa geenitekniikkalain ja alan säädösten noudattamista.

Arviointimenetelmä valmistui pitkäaikaisen kehitystyön ja yrityskokeilujen tuloksena. Mukana hankkeessa ovat olleet myös Aventis CropScience Ltd, Boreal Kasvinjalostus Oy, UniCrop Oy ja Helsingin yliopisto.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Raija Koivisto, tutkimusprofessori
puh. (03) 316 3272
raija.koivisto@vtt.fi
Geenitekniikan lautakunta
Irma Salovuori, pääsihteeri
puh. (09) 1607 3190
irma.salovuori@stm.vn.fi

Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]